Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Tin Y tế
Đào tạo sau đại học
Tin hoạt động
Tin Giáo dục – Đào tạo
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 1 1 9 8
 
Tin tức
Kết quả thi đại học tại trường răng hàm mặt năm 2009

Kết quả thi đại học tại trường răng hàm mặt năm 2009

STTSBDhotenphaingaysinhSinhToanHoaTong
12Lª V©nAnh12709910800072505502100
213Vò HångAnh12511910575067506251900
327Cao NgäcAnh11910900525065004001600
440NguyÔn ThÞBÝch10805910325010003250750
550NguyÔn ThÞ TuyÕtChinh13110910725060006752000
661Hoµng H÷uC­êng01008910625095009502550
772NguyÔn H¹nhDung10910910800052504251750
886NguyÔn GiaD­¬ng00710910675050004751650
995NguyÔn Huy§¹t01504910825075005752150
10105NguyÔn V¨n§«00504890450042505501450
11113Ph¹m Phó§øc00603900525042507751750
12125D­¬ng Ngäc13108910400045003501200
13137Ph¹m V¨nH¶i00811910625062506501900
14148§Ëu ThanhH¶i01610910550085007752200
15155§ç ThÞH¹nh10408900450082505501850
16167NguyÔn ThanhHiÕu02108910875100008002700
17177TrÇn ThÞ ThuýHiÒn12906910750090007752450
18187NguyÔn ThÞ ThuHiÒn11711910850082508752550
19199NguyÔn C«ngHoan01212910575090007502250
20211D­¬ng ThÞ HoaHåi12907910650090006752250
21224NguyÔn QuangHuy01211910525090008252250
22234NguyÔn ViÖtHïng01512900750072508002300
23251NguyÔn ThuH­¬ng12312910625075006752050
24259NguyÔn ThÞ MaiH­êng12304910650030004251400
25268§ç V¨nKh¶01604910525100008002350
26281TrÇn ThÞLan12706910350012502500750
27295§Æng ThÞ ThuúLinh10309910600070007252050
28302Lª QuangLinh01811910850077507502400
29312NguyÔn TuÊnLong00408910825047507002000
30319NguyÔn H÷uL­¬ng00511910750090006502300
31332Vò QuangMinh01804910550072506501950
32342HoµngNam01509910675050007501950
33355Th©n ThÞNga13001890475022503501050
34367Tr­¬ng ThÞ ¸nhNgäc10604910525040003501300
35383Ph¹m ThÞ TrangNhung10709910750067507502200
36390Kim ThÞ HångNhung11212910700085008252400
37404§µo MaiH­¬ng12709910825085009002600
38413§Æng §×nhQuang02209910875080007502450
39420NguyÔn Xu©nQuyÒn02201900500060003501450
40429NguyÔn ThÞSinh101049102500000 0250
41442Mai An NhËtT©n02307910475042505751500
42450NguyÔn C«ngThanh02209910750067508502300
43462§oµn Ph­¬ngTh¶o10711910725085009502550
44473Hµ MinhTh¾ng01103910775055006001950
45480NguyyÔn §×nhTh¾ng02509910650090007502300
46490§µo SüThuËt01211910700075007502200
47501NguyÔn ThuThuû11202910750080008502400
48513NguyÔn M¹nhTiÕn00402910825067508002300
491NguyÔn TiÕnAn00308910450020002000850
5012TrÇn Ph­¬ngAnh11812910625067506251950
5126NguyÔn TuÊnAnh01708910550092507252200
5239Vò ThÞBÝch11003910350015002000700
5349Ph¹m ThÞ MinhCh©u10203910725080008252350
5460Vò DuyC­¬ng02610910625082507502200
5571Hoµng ThÞ ThuúDung11611900500052505251550
5685NguyÔn PhóD­¬ng01302910550037504751400
5794NguyÔn Thµnh§¹t01612910750055008252150
58104TrÇn §øc§oµn00203900725055007502050
59112NguyÔn V¨n§øc02906910750095007752500
60124NguyÔn ThÞ11009900625055005001700
61136§inh Ng©n11708910525017507251450
62146Cao ThÕH¶i01103910550062502501450
63154Ph¹m ThÞ §øcH¹nh13107910775072506752200
64166§Æng §øcHiÕu03004910575035005001450
65176Bïi §øcHiÖu00309910825065006502150
66186TuÊn ThÞHiÒn10506870425010003500900
67197NguyÔn ThÞHoa10501910725012503501200
68208NguyÔn HiÕuHoµng01208910175007501750450
69223Lª QuangHuy02110910350010003250800
70233NguyÔn §×nhHuúnh02205910750060006752050
71249Hµ LanH­¬ng11311910675090008502450
72258§oµn ThÞ ThanhH­¬ng10911910550010002500900
73267Ph¹m QuècKh¸nh00909910950100010002950
74280NguyÔn ThÞKim11208890550085003251750
75294D­¬ng HoµngLinh02307910725070006002050
76301NguyÔn ThuúLinh12503910850070008252400
77311Ph¹m V¨nLong00103910550062505001700
78318NguyÔn HuyLéc02610910675077507752250
79329Hoµng ThÞMiªn11802910275010002500650
80341TrÇn HoµngNam02806910575065007001950
81354Bïi ThÞ H»ngNga12911910550080006502000
82365Hå AnhNgäc02505860250017502000650
83379NguyÔn ThÞNhuËn12504910750052507252000
84529TrÇn ThÞ HuyÒnTrang12607910450020003000950
85541§µo ThanhTrµ13008910625085006502150
86553§µo ThanhTr­êng00403910700055007502000
87560NguyÔn M¹nhTuÊn02305910550060006001750
88571NguyÔn DuyTuyÒn00206910550070005001750
89583TrÇn M¹nhTïng01704910400010002250750
90599NguyÔn H÷uVinh02809860525040001751100
91610NguyÔn ThÞYÕn10508900325010003250750
92619Vâ V¨nC«ng02810910350010003500800
93628Lª TuÊnHiÖp02607910775085007502400
94638Bïi ThÞ ThanhNga11111910775095006502400
95646ChÕ QuangPh­íc01508910600090009252450
96658NguyÔn ThÞ MinhTrang11210910425070007251850
9711NguyÔn ThÞ MaiAnh11009910650065006501950
9824TrÞnh ViÖtAnh02704910675072507502150
9937Th©n ThÞB¾c10408910650090006752250
10047NguyÔn ThÞCÈn11307910675042505501650
10159C­¬ng00209910525015004501150
10270Mai ThÞDung12011910450037505001350
10382Hoµng H÷u MinhDòng02404910725085007502350
10492NguyÔn TiÕn§¹t02503910875092509252750
105103NguyÔn Phóc§oµn01511890700082507252250
106111Lª Minh§øc00204910450072506001800
107121Vò ThÞ Thu11810910350010002500700
108135NguyÔn ThÞ Thu10209910850042508502150
109144L­u HoµngH¶i00411910750072509252400
110153Phan ThÞ BÝchH¹nh10312910650077508502300
111164NguyÔn V¨nHiÕn00211890675020001751050
112175NguyÔn V¨nHiÖu00907910550075003751700
113185NguyÔn ThuHiÒn12609910825100010002850
114195Hoµng ThÞ MüHoa10910910700057507502050
115206§Æng ViÖtHoµng00303910250007502250550
116222NguyÔn QuangHuy01112910650080008502300
117231NguyÔn ThÞ BÝchHuyÒn12812910825070009752500
118389L­u ThÞ HångNhung12901910700042504751600
119412Lª DuyQuang01807910925080008752600
120419Hoµng LÖQuyªn10310900450050005501500
121428NguyÔn ThÞS¸u10207900725055006001900
122441TrÇn ThanhT©m11211910775085008252450
123449MÉn V¨nThanh02808910550080005251900
124460Lª Ph­¬ngTh¶o12012910875057507252200
125471T¹ ThÞTh¾m12009910750030007001750
126479Hoµng ViÖtTh¾ng00410910650080008502300
127489Phïng V¨nThuËn02604910875080008002500
128499NguyÔn ThuThuû10906910750090009252600
129511§µo DuyTiÕn02802910450010002750850
130526Chu V¨nTo¶n02703910750075007252250
131539Vò ThÞTrang10304910650055003501550
132552Hoµng SÜChung00709890300007504500850
133559Hoµng AnhTuÊn01602910875097509002750
134570NguyÔn V¨nTuynh00209910525075004501750
135582Ph¹m ThanhTïng02809910225017504500850
136598Ng« QuýVinh00204910750085008502450
137608NguyÔn ThÞ H¶iYÕn11304900550025003751200
138616§inh Ph¹m HångS¬n01308910375010002750750
139626NguyÔn ThÞH»ng11611910350005003500750
140637Tr­¬ng ThÞ KiÒuNga11005910575035004501400
141645NguyÔn ThÞ ThuPh­¬ng11809910650090009002450
142657NguyÔn ThÞ HoµiTrang12504910750082507252300
143664NguyÔn ThuýVy10508910500080006501950
14410Ph¹m V­¬ngAnh01111910650040001501200
14523Tµo ThÕAnh00503910550010002750950
14634Hoµng V¨nBan00806910750040006001750
14746TrÇn V¨nC¶nh02912900525010002000850
14858Tr­¬ng TiÕnC«ng01608900525090006252050
14968Vò ThÞ NgäcDiÖp13012910750095008752600
15080NguyÔn AnhDòng03006870700080006002100
15191NguyÔn Minh§¹o01010910650070007502100
152248NguyÔn QuangH­ng02001910650065006001900
153256T¹ ThÞH­¬ng10908910825060008502300
154265TrÇn V¨nH÷u00405900275037503501000
155279Vò TrungKiªn01107910850075009502550
156292NguyÔn Vò Th¸iLiªn12906910750092508252500
157300NguyÔn TuÊnLinh00109910925090007752600
158308Phïng ThÞLoan12607910400000002500650
159317Ph¹m Xu©nLéc00810900375050004501350
160328NguyÔn Xu©nM¹nh01309900350002501750550
161340N«ng V¨nNam00204910650062507752050
162353§µo ThÞ H»ngNga12511910925090009252750
163363Ph¹m V¨nNghÞ01507910750057506251950
164376Ph¹m §çNhËt01310910675077507002150
165388§ç ThÞNhung12209910650030004751450
166400NguyÔn ThÞPh­¬ng12905910550045006751700
167411Ph¹m V¨nQuang03011910375010002750750
168418NguyÔn §×nhQu©n01008910575082507252150
169427NguyÔn V¨nS¸u01804910750082507752350
170440Bïi MinhT©m01507900650042505001600
171448Hoµng NgäcThanh12811910625070003751700
172457NguyÔn V¨nThµnh00911910650080008502300
173470TrÇn V¨nThËt02505890550010004501100
174478Lª ViÖtTh¾ng01204910575092506502150
175488TrÇn ThÞ MinhThu10411910600080008002200
176497Vò V¨nThuú03007910725050005751800
177510NguyÔn TrÇnTiÕn00407910650085008752400
178521Ph¹m V¨nToµn02502910450010002500800
179537NguyÔn ThÞTrang10501900325010003500800
180550Nghiªm §¨ngTrung00403910750090006502300
181558§oµn AnhTuÊn02804910600027503001200
182569Ph¹m §øcTuyÓn01209910175002502500450
183578D­¬ng HuyTïng00501910550052506251700
184597V­¬ng MinhViÖt00103910725087506752300
185607Ph¹m NgäcYÕn11210900375042505751400
186615Bïi ThÞ HångSen11712910600035007501700
187624NguyÔn ThÞ§øc12309900450015002500850
188635T¹ ThÞ Hång12810910525087506502050
189644NguyÔn ThÞ HoµiPh­¬ng10609920750085008502450
190655NguyÔn ThÞ HuyÒnTrang12011900500090005251950
191663NguyÔn ThÞ HångV©n11512910725070008502300
192102Lª V¨n§oµn01803900350075005751700
193110Vò ThÞ§øc12711910750082507752350
194119Lª V¨nHai02206910625075009252300
195134NguyÔn ThÞ11512910500010002500850
196143Lª ThÞ ThanhH¶i12512890750070005252000
197152§inh NgäcH¹nh12210910600085007502200
198163§ç ThuýH»ng10408910600067507002000
199172Vò Nh­HiÓn02504910650100006002250
200184Hoµng MinhHiÒn10810910550045007001700
201191Ph¹m ThÞHoa11801910850087507502500
202205NguyÔn LªHoµng00612900775090009502650
203221NguyÔn AnhHuy02811900750067507502200
204229Hoµng MinhHuy02007910750080009252500
205247TrÇn C«ngH­ng02910880750057505501900
206255NguyÔn ThÞH­¬ng12212900450015002500850
207264NguyÔn Kh¾cH­ëng01101910625052506501800
208278TrÇn ThÕKiªn01712910800070008752400
209291Ph¹m KiÒuLiªn11709910825045006251900
210299Ph¹m ThuúLinh12411910650077507502200
211307Hoµng ThÞLoan12707910775072507502250
212316Vò DuyLong00812900225000003000550
213327Ph¹m V¨nM¹nh02811910625090008002350
214339Hå HoµngNam01203910775082505502150
215350TrÇn ThÞN¨m10301910375002503250750
216361NguyÔn TrÇn TrängNghÜa01012910725087506252250
217374NguyÔn ThÞNguyÖt10102900750030005001550
218387Ph¹m ThÞNhung11604910625050005251650
219399NguyÔn LanPh­¬ng10510910550070006501900
220409Ph¹m ThÞPh­îng12903910550055003751500
221417KiÒu C«ngQu¶ng01810910625055006751850
222426Qu¸ch Nh­Quúnh10806900325012503250800
223434Hoµng §øcS¬n02203900325010001500600
224447Vò NgäcThanh00108910600072507502100
225456Bïi MinhThµnh01203910750097509252650
226469Ph¹m ThÞTh¶o10508900375010002500750
227477NguyÔn QuangTh¾ng01411910750080008252400
228486NguyÔn NgäcTh¬m11810910675080005752050
229496NguyÔn ThÞThuý11711910750080008002350
230509Mai V¨nTiªn00301910550047504501500
231520NguyÔn V¨nToµn02603910700082508502400
232536NguyÔn Th¶oTrang13008910625085008502350
233547NguyÔn §¨ngTrung02511910625082506752150
234557Hoµng M¹nhTu©n01206910600040006251650
235568§oµn ThÞTuyÕt13010900500037503751250
236575NguyÔn Anh01010910575072508502150
237592NguyÔn ThÞ KiÒu¦ng10305910425010003250850
238605Hµ H¶iYÕn11508910700082508502400
239614NguyÔn Nam§¾c01107910500060005001600
2408Lª ThuAnh11609910950082508502650
24121Ng« ThÞ LanAnh10405910475027503751150
24230Bïi TuÊnAnh00405910525030006001450
24344Lª V¨nC¶i01508890450060004251500
24457NguyÔn ThµnhC«ng01307910450070005751750
24566Hµ TiÕnC­êng01407910650090007252300
24676Ph¹m TrängDuy00611910725087506502250
24790NguyÔn V¨n§¹i00501910550060006001750
248101NguyÔn V¨n§Þnh02202910750055006752000
249109Hoµng Anh§øc00202910550070007001950
250118NguyÔn ThÕGiái01803910500082506752000
251130Ph¹m ThÞ Thuý12908910650080007252200
252140Hå NgäcH¶i02711910750060007252100
253151TrÇn Xu©nH¹nh00810900375060007251700
254159NguyÔn ThÞH»ng11710910625055006751850
255170§ç Do·nHiÕu02409910700062507502100
256182Lª ThÞHiÒn10403910675082508502350
257190NguyÔn ThÞHoa11002910650060007001950
258204NguyÔn HuyHoµng00710910575030004751350
259220Vò QuangHuy00901920725075007502250
260228NguyÔn V¨nHuy00302910850097509752800
261244L­¬ng S¬nH­ng01011910750092509502650
262254TrÇn ThuH­¬ng11411910875072507252350
263262Hoµng ThÞ MinhH­êng12710910675092509502550
264277Ph¹m TrungKiªn00110900500020003751100
265290NguyÔn ThÞ Ph­¬ngLiªn10203900475025003501100
266298NguyÔn ThµnhLinh01002910850090008752650
267305NguyÔn ThµnhLinh12901910775080008252400
268315Lª HoµngLong00707900450000005000950
269326TrÇn DuyM¹nh02206890550032503501250
270338NguyÔn Phó02401910725075005502050
271345Bïi Ph­¬ngNam01808910450087507002050
272360Lª ThÞ KimNg©n12207910775092507752500
273373NguyÔn ThÞNgäc10302910700082507752300
274386Ph¹m ThÞ HångNhung10906910525065005751750
275396§Æng HångPhóc11512910650085008502350
276407Tèng HoµngPh­¬ng01308910350060003001250
277416Qu¶n DuyQuang02304910550087508502300
278425TrÞnh ThÞ Nh­Quúnh11111910500065005251700
279433Nghiªm TïngS¬n01412910600060003001500
280446NguyÔn Th¹c §anThanh11204910800090006752400
281455NguyÔn §øcThµnh00912910525065005751750
282467NguyÔn Ph­¬ngTh¶o11208910350047507001550
283623NguyÔn TiÕnDòng00410900350010004000850
284632NguyÔn QuangHuy03006910625082506252100
285643Lª ThÞ MaiPh­¬ng11804910600085004501900
286654§Ëu V¨nTh«ng01503910750065007502150
287662Phan Huy01208910775092507002400
2885Anh10312910750070007502200
28920NguyÔn KimAnh10909910675085008502400
29029Hå ThÞ HoµiAnh11907910775087506252300
29143NguyÔn Duy S¬nCa02405870350017502500800
29253Lª ThÞChung10609910600060005251750
29365Phan V¨nC­êng02603910750087504252050
29475Ph¹m ThÞDung12612910400042503001150
29589Hoµng Quèc§¶m01512900775080006502250
29699NguyÔn §øc§Þnh01010900475045003001250
297108NguyÔn V¨n§øc01905910450037504751300
298115§ç Ch©uGiang10911910825090008252550
299129NguyÔn ThÞ Thanh10410910650090008502400
300139Bïi HångH¶i03003910650055005751800
301150NguyÔn ThÞH¹nh10110910925090008502700
302158NguyÔn ThÞH»ng13005910700065005751950
303169Lª §×nhHiÕu02010890450012503500950
304181TrÇn ThÞHiÒn12303910550045007251750
305189Vò ThÞHoµ12505910800072508502400
306201Bïi ThÞHoµ10107910775090007752450
307214Vi ThÞHång10911910675055004251650
308226Ph¹m QuangHuy02301910700095008752550
309240NguyÔn QuècHïng00203900675045006251750
310253§inh Anh ThuH­¬ng12011910850082508752550
311261Lª ThÞH­êng10105900550052506001700
312271NguyÔn §×nhKh«i03010910425040003751200
313287NguyÔn ThÞ11203910700090008502450
314297NguyÔn DiÖuLinh10512910575047504501500
315304Phïng ThuúLinh12602910375022503250950
316314Ng« HoµngLong00201920850065007502250
317323NguyÔn HoaMai13009900750040005751750
318476TrÇn NamTh¾ng03010910725062506502000
319484TrÇn ThÞThoa11512910775060005501950
320494Ph¹m NgäcThuý12708910750022505251500
321508NguyÔn ThÞ ThuûTiªn12912910400080006501850
322519Hoµng ThÞTÞnh11207910725062505501900
323533Vò ThÞTrang12607910750082506502250
324545Hå NgäcTrung00809910900082508752600
325556Giang QuècTr­ëng01701910450050006251600
326566NguyÔn V¨nTuyÕn01611880525042505251500
327574Vò Ngäc01611890275000002250500
328589Xu©n V¨nTïng01710910625022503501200
329604Th¸i ThÞXuyÕn12210910350010003500800
330666Diªm C«ngPha01110910375010003250800
331622Hoµng TiÕnDòng01901920800085006502300
332631NguyÔn §¨ngHoµng00912910650092509502550
333641NguyÔn V¨nPhóc01005910825030006501800
334653NguyÔn AnhTh¾ng02610910350020002750850
335661Hoµng TrungTuÊn00707910375065007251750
3363NguyÔn HµAnh01808910600037506751650
33719Vò §øcAnh01809910250010002500600
33828Vò ThÞ KimAnh12512910450047505251450
33942NguyÔn ThanhB×nh02511910650090005752150
34051§inh ThÞ HuyÒnChinh10606910550010002500900
34162§Æng TrÇnC­êng00312910850082507752450
34273NguyÔn ThÞ ThuúDung12301910400007503500850
34387Lª ThïyD­¬ng10709910650040005501600
34498Ph¹m §×nh§Ö01501910250007502500600
345107Ph¹m Thµnh§ång023078806750250 0950
346114Ph¹m ThuGiang13010910725077509252450
347127Bïi ThÞ Thu12611910350010003500800
348138§µo ThanhH¶i01804900525015003001000
349149Ng« ThÞ BÝchH¶o12212910600030004001300
350156Lª ThÞ ThuHËu12807910900085009252700
351168TrÇn TrungHiÕu00902910650050005501700
352178NguyÔn ThuýHiÒn12007910550080005751950
353336§inh ThÞMïi11103910650050003751550
354344NguyÔn ThµnhNam01211910750080006502200
355359Lª ThuýNg©n12612910575022503501150
356372Bïi B¶oNgäc11108910900080008002500
357385Tèng ThÞ HångNhung13011910725077507252250
358393NguyÔn TuÊnNinh02109910900075008502500
359406Lª ThuPh­¬ng10604910375012504500950
360415NguyÔn V¨nQuang01510910525012505001150
361422KiÒu ThuýQuúnh12411900200000002500450
362432NguyÔn TiÕnS¬n01501910600077506502050
363445§inh §øcT©y01206900550075005751900
364453NguyÔn §øcTh¸i01012910750085008502450
365466NguyÔn ThuTh¶o11708910825090006002350
366475Hå AnhTh¾ng01601910450007503000850
367483NguyÔn §øcThÞnh00509910575067506251900
368493NguyÔn ThiÖn ThanhThuý10207910775100008002600
369505Ph¹m V¨nThô01001890300020003000800
370517Ng« ThóyT×nh10108910725077508502350
371531Vò ThÞ HuyÒnTrang10209910750080007502300
372544L­êng M¹nhTrÝ00212910350010001750650
373555NguyÔn QuangTr­êng02303910700070005752000
374565NguyÔn ThÞTuyªn10704910825100009252750
375573NguyÔn Anh01806910425092507502100
376587Chu ThanhTïng00508870625030004501400
377603§ç ThÞXu©n12203920275010002750650
378612§ç ThÞ HångYÕn10804910750082506502250
379621§µm ThÞDung10604900425042504751350
380630Lª ThÞ ThuHoµi12712910650095007252350
381640Vâ TrängPhó02911910775097509502700
382650TrÇn NgäcS¬n01012910900072507752400
383660Chu H÷uTrÝ02402910700082509502500
384188NguyÔn ThÞ ThanhHoa10605920850080007752450
385200Phan ThÞHoµ11502900675030004501450
386212NguyÔn ThÞHång12512910625065007502050
387225NguyÔnHuy02301900450020005501200
388236NguyÔn §×nhHïng01707910800090008502550
389252NguyÔn ThuH­¬ng12304910800072507252250
390260Phïng ThÞ ¸nhH­êng12609910675052507501950
391270NguyÔn SüKhiªm01311910750055006501950
392286NguyÔn QuècLËp01703910450070007251900
393296TrÇn DiÖuLinh13011910750062505501950
394303NguyÔn M¹nhLinh00604910800090009002600
395313Bïi ViÖtLong018039005750250 0850
396320NguyÔn ThÞ HiÒnL­¬ng10611910550035003251250
397335NguyÔn ThÞ10707890300007502250600
398343NguyÔn LªNam02407910675060008502150
399358Vò ThÞNg¸t10310910700057506001900
400369TrÇn B¶oNgäc10512910675057506251900
401384NguyÔn ThÞNhung11209910850057505502000
402392TrÇn ThiªnNinh01807910450010001500700
403405Th¸i ThÞ Th¶oPh­¬ng10110910675065008502200
404414L­¬ng NgäcQuang00511910750030004001450
405421NguyÔn ViÕtQuý007059004750325 0800
406430NguyÔn HoµngS¬n02307910400030003251050
407444NguyÔn H÷uT©n00808910850082508252500
408452Khæng HoµngThao00309910750097507752500
409463KiÒu Ph­¬ngTh¶o10610910950040005751950
410474Bïi NgäcTh¾ng02708850425037503751200
411482NguyÔn ThÞThi12806910875080008002500
412491NguyÔn ThÞThuý10303900550045005501550
413502Vò ThÞThuû10809900200000001500350
414514TrÇn AnhTiÕn00104870650060004751750
415530NguyÔn ThïyTrang11202910650060005751850
416542§inh ThÞ NgäcTr©m10509910725072506502100
417554TrÞnh ChiÕnTr­êng00611910675035005501600
418564NguyÔn ViÕtTuyªn03007890375012503250850
419572Ph¹m ThÞ ThanhTuyÒn11212910625085007502250
420585NguyÔn ThanhTïng01705910750085009252550
421601NguyÔn M¹nhV­îng00411910775065006502100
422611§ç H¶iYÕn12802910500015003000950
423620Lª V¨nC­êng00107890350010002250700
424629Phan ThÞHoµi10708910750090007502400
425639Ph¹m ThÞ HångNgäc12210910750055007502050
426647§oµn H¶iQu©n02712900250012501500550
427659Tr­¬ng NguyÔn TóTrinh12302910750082507252300

Ngày 29/07/2009
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3