Trang chủ  |  Sơ đồ Site  |  Liên hệ  
TRANG CHỦ
 
Hội nghị khoa học
Tuyển sinh Đào tạo
Lịch công tác tuần
Nghiên cứu RHM
Chương trình ĐT
Giới thiệu
Sự thành lập & phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Hệ thống tổ chức
Khám chữa bệnh RHM
Tin tức
Lịch giảng đường
Nghiên cứu
Hợp tác Quốc tế
Nhân sự
Mẫu văn bản
 TÌM KIẾM
Trung Tâm Nha Khoa 225
 
Số lượt truy cập:
5 3 5 0 1 7 5
 
Giới thiệu
Kế hoạch phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT

I. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ và quan hệ công tác giữa Viện trưởng và các Phó Viện trưởng:

1. Viện trưởng lãnh đạo chung mọi hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề lớn, quan trọng có tính chiến lược; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Viện trưởng chủ động giải quyết công việc, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về những quyết định của mình; nếu có liên quan đến lĩnh vực do Phó Viện trưởng khác phụ trách thì các Phó Viện trưởng chủ động phối hợp cùng nhau giải quyết, trường hợp không thống nhất được thì Phó Viện trưởng đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo bằng văn bản để Viện trưởng quyết định.

3. Phó Viện trưởng được ủy quyền thay Viện trưởng giải quyết những công việc theo sự ủy quyền của Viện trưởng và phải báo cáo lại Viện trưởng bằng văn bản những công việc đã giải quyết.

4. Ban Lãnh đạo Viện giao ban định kỳ hàng tuần, nội dung cuộc họp do Viện trưởng đề ra hoặc Phó Viện trưởng báo cáo và đề xuất Viện trưởng quyết định. Những yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của Viện sẽ được Viện trưởng phân công bổ sung hoặc thay thế bằng quyết định khác.

II. Kế hoạch phân công cụ thể:

1. PGS.TS. Trương Mạnh Dũng – Viện trưởng:

- Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Viện.

- Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, cải cách hành chính và thực hiện quy chế làm việc của Viện.

- Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học và Đào tạo, Tuyển dụng lao động, Nâng lương, Nâng ngạch, Chuyển ngạch, Thi đua -  Khen thưởng.

- Là chủ tài khoản của Viện.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị và quy hoạch cán bộ và toàn bộ công tác quản lý tài sản, vật tư của Viện.

+ Công tác Tài chính - Kế toán.

+ Hợp tác quốc tế, đối ngoại.

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Viện trưởng : Giúp Viện trưởng các mặt công tác sau:

- Phụ trách công tác Công đoàn của Viện.

-Trực tiếp chỉ đạo và quản lý phòng Đào tạo và QLKH.

- Phụ trách công tác đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo bao gồm đào tạo chính quy (Đại học & Sau đại học), đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nhiệm vụ khác liên quan.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, sinh viên của Viện.

- Lập kế hoạch hoạt động đào tạo của Viện trên cơ sở kế hoạch hoạt động của trường Đại học Y Hà Nội.

- Tham gia xây dựng kế hoạch thực tập lâm sàng và phụ trách các cơ sở thực tập tại khoa Răng Hàm Mặt của các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Đống đa, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện tại các bệnh viện này.

- Tham gia các Hội đồng theo yêu cầu của Viện trưởng.

- Thực hiện các công việc theo sự ủy quyền khi Viện trưởng vắng mặt và các công việc khác khi Viện trưởng phân công.

3. PGS.TS. Tống Minh Sơn – Phó Viện trưởng: Giúp việc cho Viện trưởng các mặt công tác sau:

- Trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các dự án.

- Phụ trách khối labo tại Viện.

- Xây dựng kế hoạch thực tập tiền lâm sàng và chỉ đạo thực hiện.

-Tham gia xây dựng kế hoạch thực hành lâm sàng tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật cao khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt tại Viện, Trung tâm Nha khoa 225 Trường Chinh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của Viện tại các cơ sở này.

- Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Viện, phối hợp công tác giữa Viện và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.

- Phụ trách công tác an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực Đại học Y Hà Nội.

- Phụ trách công tác dân quân, tự vệ, công tác phòng chống thiên tai, thảm họa, xây dựng đơn vị văn hóa, an ninh, trật tự trong đơn vị.

- Tham gia các Hội đồng của Viện theo yêu cầu của Viện trưởng.

- Thực hiện các công việc khác khi Viện trưởng phân công.

4. GS.TS. Trịnh Đình Hải – Phó Viện trưởng: Giúp việc cho Viện trưởng các mặt công tác sau:

- Tham gia xây dựng kế hoạch thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của Viện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.

- Tham gia các Hội đồng của Viện theo yêu cầu của Viện trưởng.

- Thực hiện các công việc khác khi Viện trưởng phân công.

Ngày 13/04/2016
 
[ In trang ][ Xem, in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở về ]
 

 
3